Emancipatie Effecttoets

De emancipatie effecttoets is een instrument dat de effecten van algemeen beleid op de positie van vrouwen en de emancipatie van mannen en vrouwen meet en in kaart brengt.

De toets helpt provincies en gemeenten na te gaan welke uitwerking beleidsplannen en structuurvisies zullen hebben op mannen en vrouwen, maar ook op andere bevolkingscategorieën zoal ouderen en jongeren, allochtonen/autochtonen en nieuwkomers. Uitgangspunt vormt het emancipatiebeleid zoals door de rijksoverheid gehanteerd en waarvoor breed (maatschappelijk) draagvlak bestaat. Zoals ongelijke kansen voor mannen en vrouwen die in de maatschappij zijn verankerd door structureel ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.

Binnen de toets wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- structuren: o.a. arbeidsdeling naar sekse maar ook besluitvorming;
- processen: o.a. mechanismen die ongelijke toegankelijkheid naar bv geld/loon in stand houden;
- criteria: zoals mogelijkheden tot autonomie vanuit respect voor verschillen.

In 2012 verscheen het onderzoeksrapport naar de emancipatie-effecten van het armoedebeleid in de gemeente Tilburg: ‘Het Vrouwelijke Gezicht van Armoede'.

Download hier het complete onderzoeksrapport 'Het Vrouwelijke Gezicht van Armoede' of de samenvatting van het rapport.