Vrouw & armoede

Feniks zet zich actief in voor een beter armoedebeleid voor vrouwen. Daartoe ondernam zij alleen al begin dit jaar en eind vorig jaar de volgende activiteiten:

-de Peerke Donders lezing op 17 februari 2019. De lezing 'het vrouwelijke gezicht van armoede' door directeur Gerda de Vries is onderdeel van de Peerke Donders reeks tijdens de tentoonstelling 'Arm in Arm met Peerke', met als doel de aandacht gericht te houden op de armoede in de stad. Naast de interactieve quiz over vrouwen en armoede, waaruit op verrassende en heldere wijze naar voren komt dat het vooral vrouwen betreft waarover we spreken als het over armoede gaat, presenteerde Gerda hier ook de Aanbevelingen van 25 Tilburgse ervaringsdeskundige vrouwen voor een beter armoedebeleid.

-bij de landelijke aftrap van 100 jaar Vrouwenkiesrecht op 1 februari 2019 in A-poort in Den Haag sprak directeur Gerda de Vries op het mini-symposium 'Verleden-Heden-Toekomst' de aanwezige Kamerleden en genodigen toe.
Ook hier werd de quiz over vrouwen en armoede gepresenteerd.  Jadira Pieters, vrijwilligster van Feniks en ervaringsdeskundige, deelde haar aansprekende en krachtige verhaal met de Kamerleden en de zaal. Beide ontvingen hiervoor veel bijval en complimenten.

-op 5 oktober 2018 overhandigden Tilburgse armoededeskundigen het manifest 'Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen' (BAVV) aan wethouder Esma Lahlah. 'Beter armoedebeleid voor Vrouwen' is een project van FNV-Vrouw in samenwerking met Feniks. Het document bevat aanbevelingen ter verbetering van het Tilburgse armoedebeleid specifiek gericht op vrouwen en is ontwikkeld door een grote groep gemitiveerde ervaringsdeskundigen.
 

Armoede heeft vooral een vrouwengezicht

Armoede heeft veel gezichten: jong en oud, vrouw en man, zwart en wit, zichtbaar en verborgen. Armoede is veel meer dan enkel een financieel probleem. Mensen die langdurig in armoede leven, ervaren vaak naast financiële en administratieve problemen, ook problemen op school, op de arbeidsmarkt, in de huisvesting, met justitie, met de gezondheid en in het gezin. Bovendien leidt armoede tot sociale uitsluiting, niet meer mee kunnen doen op verschillende domeinen.

Niemand kiest ervoor om arm te zijn. Zelfs met een betaalde baan kan iemand onder de armoedegrens leven. En mensen kunnen arm worden door (slechts) één ingrijpende gebeurtenis, zoals een relatiebreuk of echtscheiding.

Aandacht voor vrouwen

Een ruime meerderheid van de minima is vrouw. Dat betekent dat meer dan de helft van alle vrouwen in armoede leven. Ook komt langdurige armoede vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Niet voor niets betoogde Femke Halsema dat "niet het glazen plafond, maar de armoede onder vrouwen dé prioriteit van feministen in Nederland zou moeten zijn". UIt het onderzoek van Feniks in 2012 'Het vrouwelijke gezicht van armoede' bleek dat  maar liefst 94% van alle eenoudergezinnen in de bijstand (WWB) een alleenstaande moeder aan het hoofd heeft! Dit sloeg bij de gemeenteraad in als een bom, omdat er altijd sekseneutraal over bericht werd. 

Feniks is ervan overtuigd dat het armoedevraagstuk niet opgelost kan worden zonder specifieke aandacht voor vrouwen. Want door te investeren in vrouwen, investeren we in de toekomst van hun kinderen, in volgende generaties, en werken we aan sociale stijging. Armoede is dan ook een structureel probleem en de oorzaken van armoede moeten gezocht worden in de manier waarop onze samenleving georganiseerd is.

Beleid, uitvoering en aanbod

Feniks heeft de mogelijkheden onderzocht hoe een gender sensitieve benadering van armoede op beleidsmatig en uitvoerend niveau structureel kan worden aangepakt. Als eerste stap is er een emancipatieeffecttoets op het Tilburgse armoedebeleid uitgevoerd, waarin gekeken is of het beleid dezelfde effecten heeft op vrouwen en mannen. Ons rapport heeft veel positieve effecten gehad voor het beleid. Zo zijn alleenstaande ouders nu focusgroep in het Tilburgse armoedebeleid.
Kijk voor meer informatie bij emancipatie effecttoets en het onderzoeksrapport 'het Vrouwelijke Gezicht van Armoede'.

Daarnaast bestrijdt Feniks op diverse manieren en door middel van ondersteuningsactiviteiten de armoedeproblematiek. Bijvoorbeeld hulp bij aanvragen van inkomensregelingen; de Meedoenregeling; kledingbonnen van Tante Pollewop; huiskamergesprekken en als partner voor de gemeente en in het Tilburgs netwerk.