Emancipatie in Tilburg

Bekijk hier de verschillende documenten die Feniks door de jaren heen heeft gepubliceerd of waaraan we een bijdrage leverden.

Advies voor verkenner Provinciale Staten 2023

Sacha Ausems is verzocht om de verkenningen voor de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord in Noord-Brabant uit te voeren. Vanuit onze taken en deskundigheid als emancipatie expertisecentrum schreven we een advies voor mevrouw Ausems en de onderhandelaars van de partijen voor de Provinciale Staten. We doen hierin suggesties voor provinciaal beleid op het terrein van bestaanszekerheid en economische veerkracht van vrouwen en de noodzakelijke transities waar de provincie een voortrekkersrol in vervult. Hieronder kunt u de brief lezen met adviezen vanuit Feniks.

Advies voor een inclusief beleid in Tilburg 2022-2026

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn tijdens het verkiezingsdebat van Feniks Emancipatie Expertise Centrum op Internationale Vrouwendag enkele stellingen m.b.t. gendergelijkheid en inclusie in Tilburg bediscussieerd. Bemoedigend was dat de meeste stellingen op een breed draagvlak konden rekenen onder zowel de politieke partijen als het diverse publiek. T.b.v. de onderhandelaars van de nieuwe Tilburgse coalitie 2022-2026 hebben wij deze stellingen uitgewerkt tot adviezen voor een (meer) inclusief beleid in Tilburg. Onderstaande aanbevelingen dienen ons inziens uitgewerkt te worden in het nieuwe coalitieakkoord en gemeentelijke beleid. Want in Tilburg mag niemand worden buitengesloten en staan we samen voor gelijke rechten, behandeling, kansen en voor de vrijheid om je eigen leven in veiligheid vorm te geven zonder opgelegde rolpatronen of gendernormen.

Vrouwenemancipatie als inspiratie (advies gemeentelijk beleid 2018-2022)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 schreef Feniks ‘Vrouwenemancipatie als Inspiratie en herkenbaar onderdeel in het gemeentelijk beleid Tilburg 2018-2022’. Dit document biedt een ambitieuze emancipatie-agenda dat dient als inspiratie voor het gemeentelijk beleid van Tilburg 2018-2022.

Aanbevelingen voor een beter armoedebeleid

Feniks richtte in 2018 in samenwerking met FNV Vrouw de groep ‘Ervaringsdeskundigen Armoedebeleid Tilburg’ op. Deze groep is ontstaan naar aanleiding van de training ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’ van FNV Vrouw. De ervaringsdeskundigen stelden samen een manifest op met 10 aanbevelingen voor een beter Tilburgs armoedebeleid voor vrouwen en boden dit aan aan wethouder Esmah Lahlah. Vervolgens reisde de groep af naar Den Haag voor het symposium ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’ van FNV Vrouw, waar de aanbevelingen aan de Tweede Kamerleden van de commissie Sociale Zaken werden aangeboden. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met veel persoonlijke verhalen, ook vanuit onze groep.

Infonotitie Zelfbeschikking Verborgen Vrouwen in Tilburg

Feniks signaleert al langer dat er onvoldoende kennis is in de Tilburgse zorg- en hulpverleningsstructuur over de zelfbeschikkingsproblematiek van verborgen vrouwen. We komen in toenemende mate m.n. migrantenvrouwen tegen die in een gedwongen isolement leven, nauwelijks buiten komen en nauwelijks zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Zij worden door hun partner en (schoon)familie ernstig beperkt in hun vrijheid en zijn opgevoed met ondergeschiktheid aan mannen als norm. Er lijkt zich voor de buitenwereld geen probleem voor te doen zolang de vrouw zich stil houdt, niet voor zichzelf opkomt en geen zaken op de spits drijft. Echter, op het moment dat vrouwen uit hun isolement willen breken en contact zoeken met zorg- en hulpverleners worden zij door hun familie tegengewerkt en niet zelden onder druk gezet, geïntimideerd of bedreigd. De vrouwen die zich bij Feniks melden blijken vaak al lang in deze situatie te leven, zonder dat dit is opgemerkt door professionals (gemeente, huisarts, hulpverlening, scholen van kinderen etc.). Pas als de huissituatie escaleert en zich een acute (gewelds)crisis voordoet, wordt het de professionals duidelijk dat zich jarenlang een verborgen probleem heeft voorgedaan dat onvoldoende onderkend is. Op basis van onderzoek in andere grote steden gaat het in Tilburg om minimaal 500 vrouwen, dat zijn dus 500 gezinnen. Daarom schreef Feniks een projectplan.

Vrouwenemancipatie in Tilburg: Mogelijkheden voor een toekomstbestendig emancipatiebeleid en -centrum in Tilburg

Dit document is een verkenning naar mogelijke scenario’s om in Tilburg tot een toekomstbestendig emancipatiebeleid en een toekomstbestendig emancipatiecentrum te komen. 

Het document geeft een korte beschrijving van de stand van zaken aangaande vrouwenemancipatie in Nederland en in Tilburg. Er wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden voor het emancipatiebeleid van de gemeente Tilburg . Het geeft de toekomst weer van Feniks, het Emancipatie Expertise Centrum, gepaard met een advies aangaande de korte termijn en scenario’s voor de lange termijn.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Tilburg uitgevoerd door Karin Mastenbroek van ROOD maakt verbinding: voor bedrijfskundig advies en begeleiding van veranderingstrajecten met een focus op ondernemerschap, zelfsturing en samenwerking.

Het is tot stand gekomen in de maand januari 2017, door:
•Gesprekken met directie en bestuur van Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeente Tilburg en directie van ContourdeTwern.
•Deskresearch naar het emancipatieveld in Nederland, de Provincie Noord-Brabant en Tilburg.

Het Vrouwelijke Gezicht van Armoede

Armoede heeft veel gezichten: jong en oud, vrouw en man, zwart en wit, zichtbaar en verborgen. In dit rapport staat het vrouwelijke gezicht van armoede centraal. Armoede is veel meer dan enkel een financieel probleem. Bij mensen die langdurig in armoede leven, is vaak sprake van een combinatie van problemen. Ze ervaren, naast financiële en administratieve problemen, ook problemen op school, op de arbeidsmarkt, in de huisvesting, met justitie, met de gezondheid en in het gezin. Bovendien leidt armoede tot sociale uitsluiting, niet meer mee kunnen doen op verschillende domeinen.

Niemand kiest ervoor om arm te zijn. Zelfs met een betaalde baan kan iemand onder de armoedegrens leven. En mensen kunnen arm worden door (slechts) één ingrijpende gebeurtenis, zoals een relatiebreuk of echtscheiding. Armoede is dan ook een structureel probleem en de oorzaken van armoede moeten gezocht worden in de manier waarop onze samenleving georganiseerd is.

40 jaar Feniks in Tijdschrift Tilburg

In 2017 vierden we het veertigjarige bestaan van Feniks als doorstart van het vroegere Vrouwencentrum. Hierover schreef Laurens Kleijntjens een uitgebreid artikel in cultuurhistorisch Tijdschrift Tilburg.

Aangenomen moties t.b.v. emancipatie in Tilburg

Continueren emancipatie expertisefunctie in Tilburg

Op 13 juni 2019 werd de motie aangenomen die gaat over het continueren van de emancipatie expertisefunctie in Tilburg. Deze motie draagt het college van B&W op om uiterste inspanning te verrichten om de emancipatie expertisefunctie (van Feniks) voor Tilburg duurzaam te borgen en een ambitieuze emancipatieagenda op te stellen. Alle partijen in de gemeenteraad stemden voor en lieten daarmee hun waardering blijken voor de emancipatie expertisefunctie en het belang hiervan voor de Inclusieve Stad Tilburg. Hier zijn we dan ook ontzettend blij mee! Vanaf 2021 is deze waardering namelijk door het college verzilverd met een bedrag van € 25.000,-  per jaar, waardoor deze functie voor de stad behouden blijft. 

Huisvesting Feniks en COC Tilburg

Een andere voor Feniks belangrijke aanvaarde motie (28 september 2020, gesteund door alle partijen op één na) gaat over de huisvesting van Feniks en het COC. Onze huisvesting is al langer onderwerp van discussie en COC Tilburg is op zoek naar een nieuwe locatie. Dankzij deze motie ligt er nu een duidelijke opdracht voor het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een eventuele gezamenlijke huisvesting van Feniks en COC Tilburg die voldoen aan de randvoorwaarden toegankelijk, centraal gelegen, zichtbaar, betaalbaar, goed bereikbaar en veilig. Hierover dient het college met beide organisaties in gesprek te treden en hun wensen daarin nadrukkelijk mee te nemen. 

Feniks / MENSS Kinderopvang vergoeding

De derde motie die we hier uitlichten, gaat over een gemeentelijke vergoeding van kinderopvang voor ouders die een participatietraject willen volgen bij één van de MENSS-organisaties, maar dit niet kunnen omdat ze geen oppas kunnen regelen binnen hun eigen netwerk en kinderopvang niet kunnen betalen. Hierdoor kunnen zij niet meedoen met de samenleving en krijgen zij niet de kans om op deze manier hun bestaan en dat van hun kind(eren) te verbeteren: “Kinderen hebben een toekomst als hun moeder er één heeft” (Loesje). Het gaat hier namelijk met name om alleenstaande moeders in een uitkeringssituatie met jonge kinderen. Het college van B&W wordt in de motie opgedragen “om in overleg met Feniks en de andere MENSS-organisaties te onderzoeken of en hoe een gemeentelijke kinderopvang vergoeding voor ouders (veelal alleenstaande moeders) die een participatie traject bij een MENSS-organisatie willen volgen maar in hun eigen netwerk geen (veilige) oppas mogelijkheid hebben voor hun jonge kind(eren) tot uitvoering gebracht kan worden en de financiële kosten daarbij in beeld te brengen.” Feniks leverde input waaronder enkele casussen voor deze motie, die werd geschreven door Bea Mieris (PvdA). De motie werd op 9 november 2020 aangenomen en kreeg steun van alle partijen op één na, waarmee de gemeenteraad de belangen van onze doelgroep behartigt.