Informatie voor verwijzers

Hier vindt u handige informatie voor (door)verwijzers

Waarom Feniks?

Feniks helpt vrouwen die tijdelijk of langdurig in een kwetsbare situatie zitten op weg naar een beter leven: vrouwen kunnen bij Feniks gedurende maximaal een jaar gratis deelnemen aan meerdere cursussen, trainingen of activiteiten waar ze andere vrouwen ontmoeten, nieuwe vaardigheden leren, zelfredzamer worden en meer zelfvertrouwen krijgen. Contact met gelijkgestemden en lotgenoten is belangrijk; het helpt om persoonlijke ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en enthousiasmeren, en samen initiatieven te ontwikkelen. Ook kunnen vrouwen bij ons terecht voor individuele ondersteuning bij praktische vragen en begeleiden we hen naar passend (vrijwilligers)werk. Dit alles leidt ertoe dat deelneemsters minder afhankelijk worden van hulpverleners en begeleiders en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. 

Cursusaanbod

Ons cursusaanbod is op onze website te vinden en is onderverdeeld in categorieën, zoals bijvoorbeeld creativiteit, taalondersteuning, gezondheid, een beter leven met een krappe beurs, enzovoorts. In ons actuele aanbod vind je alle cursussen die binnenkort starten. Centraal in ons aanbod staan het vergroten van sociaal netwerk (ontmoeting), maatschappelijke participatie en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voor een meer methodische beschrijving van onze cursussen verwijzen we graag naar onze jaarverslagen. Ook vind je daar informatie over onze uitstroomresultaten en activiteiten i.h.k.v. onze expertisefunctie.

Leren door te doen

Leren door te doen is een belangrijk principe binnen de Feniks-formule. Zo hanteren we het ‘doe-concept’ bij onze eigen ontwikkelde Dromenvang-methode. Ook hier staat het actief handelen in zelf te ondernemen acties centraal: ‘Gewoon gaan doen, als het niet lukt kun je altijd aan de bel trekken’.

Drempelloos

In ons sfeervolle huis in het centrum van Tilburg worden bezoekers gastvrij ontvangen en staat de koffie en thee altijd klaar. We werken bij voorkeur op afspraak. Vrouwen kunnen bij ons binnenlopen, bellen of mailen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek zodat we ons aanbod goed af kunnen stemmen. Belangrijk is dat potentiële deelnemers geen drempels ervaren als zij willen meedoen bij Feniks. We zorgen ervoor dat deelnemers zich thuisvoelen en dat er een gemoedelijke sfeer is waarbij men zich veilig voelt.

Veilige huiskamersfeer

Veiligheid is een absolute voorwaarde voor mensen om te kunnen leren. Feniks biedt een bepaalde context (huiskamersfeer) waarbinnen vrouwen zich veilig voelen. Feniks heeft deelneemsters uit heel Tilburg en niet uit een specifieke buurt, wat de anonimiteit van de groepsleden waarborgt. Samen los kunnen zijn van je eigen cultuur/buurt/soort mensen biedt ruimte. Doordat er met kleine groepen van uitsluitend vrouwen wordt gewerkt, is er juist ook geborgenheid. Het kunnen praten met elkaar – of juist – niet praten, maar samen dingen doen.

Vertrouwen in de kracht van vrouwen

Met ons motto ‘Vertrouwen in de kracht van vrouwen’ werken we vanuit veiligheid en vertrouwen, hebben we geheimhoudingsplicht en zijn we bekend met de meldcode. Feniks is géén hulpverleningsorganisatie en verwijst door indien dat nodig en/of wenselijk is. Feniks wordt gefinancierd door de gemeente Tilburg en biedt haar programma gratis aan. Vrouwen mogen zichzelf aanmelden of kunnen worden aangemeld door professionals.

Veel deelnemers geven zich vrijwillig op. Er is dus al sprake van een eigen belangstelling en motivatie om mee te doen. Het is van belang om deze initiële motivatie te laten groeien en waar nodig om te buigen naar een intrinsieke motivatie die passend is bij de persoonlijke drijfveren en motivatiebronnen van de betrokken deelnemer. Feniks zet bijvoorbeeld in op het ontwikkelen van zelfinzicht waardoor deelnemers bewust worden van eigen drijfveren. Hiermee wordt de intrinsieke motivatie van de deelnemer bevorderd. Daarnaast gebruikt Feniks kleine stappen met bijbehorende tussendoelen om succesmomenten te creëren zodat deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen en positieve ervaringen als motivatiebron kunnen gebruiken.

Inclusieve organisatie met diversiteit als krachtbron

Diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda bij Feniks, zowel binnen de organisatie zelf als in onze activiteiten. Zo geeft Feniks gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan de gemeente Tilburg, nemen we deel aan de gemeentelijke werkgroepen Veilige Steden (tegen seksuele straatintimidatie) en Regenboogstad (lhbtiq+), en creëren we bewustwording d.m.v. workshops en evenementen. Feniks staat voor een integrale en intersectionele aanpak van discriminatie. Onderdrukking, privilege en marginalisatie drukken zich namelijk niet alleen uit in aparte categorieën (man/vrouw, wit/zwart, rijk/arm), maar al deze aspecten van je identiteit geven in samenspel je ervaring en maatschappelijke positie vorm. Verschillende vormen van discriminatie (seksisme, racisme, lhbtiq+ fobie, validisme) kunnen dus niet los van elkaar worden gezien, maar moeten volgens een inclusieve aanpak worden bestreden in beleid en praktijk. Dit wordt ook wel ‘kruispuntdenken’ genoemd. 

Feniks is ontzettend dankbaar voor haar vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten. Er zijn meer dan dertig vrijwilligers actief bij Feniks. De groep is zeer divers wat betreft leeftijd (onze jongste vrijwilliger is 24 en onze oudste 80), opleiding, biculturele achtergrond, etc. Al onze vrijwilligers vinden op hun eigen manier voldoening/zingeving in hun werk bij Feniks. Sommige vrijwilligers zetten hun ervaringsdeskundigheid in, bijvoorbeeld m.b.t. partnergeweld, andere helpen in de communicatie omdat zij bijvoorbeeld Arabisch spreken. Kortom, onze doelgroep herkent zich in de vrijwilligers, die daardoor ook vaak rolmodel zijn. Feniks is daarmee een inclusieve organisatie waarbij diversiteit onze krachtbron is.

Unieke combinatie praktijk en expertise

Feniks verbindt haar dagelijkse praktijk van uitvoerende participatietrajecten met het vergroten van maatschappelijke aandacht voor kwesties die op het terrein van gender, emancipatie, diversiteit en inclusie spelen. De taken die hiermee gemoeid zijn vallen onder de functie van het emancipatie expertisecentrum. Feniks levert gevraagd en ongevraagd advies, kennis en good practice aan praktijk, beleid en het algemene publiek opdat de lang bevochten gelijkberechting van vrouwen en mannen daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht in alle diversiteit. Vanuit de eigen praktijk signaleert Feniks actief kwesties en trends waarin gelijke kansen en de toegang tot gelijke kansen verbeterd kunnen worden vanuit beleidsaandacht. Het is van belang om emancipatie en participatie integraal te benaderen, gegeven de sterke verbinding met andere beleidsterreinen zoals Zorg en Gezondheidszorg, Werk & Inkomen en Veiligheid. Voorts is er sterke overlap met maatschappelijke thema’s zoals armoede(bestrijding), arbeidsparticipatie, combinatie arbeid en zorg, vormen van geweld, gelijke beloning m/v, laaggeletterdheid en integratie / zelfbeschikkingsrecht van migrantenvrouwen. Voor Feniks zijn de functies van uitvoerende participatietrajecten en van emancipatie expertise centrum onlosmakelijk met elkaar verweven om te komen tot een Inclusieve Stad waarin iedereen gezond en gelukkig kan zijn. Omdat we niet alleen willen dweilen, maar ook de kraan willen dichtdraaien.

Een brug slaan tussen leefwereld en systeemwereld

Feniks slaat een brug tussen leefwereld en systeemwereld. Dit betekent in de praktijk dat Feniks vaak bemiddelt als deelnemers in de knel raken vanwege regels, procedures en bureaucratie, als een deelnemer extra ondersteuning nodig heeft en zelf de weg niet kan vinden en als problematiek van een deelnemer onvoldoende wordt opgepakt door organisaties in het sociaal domein. Feniks zet zich ook in voor mensen die niet lijken te passen in de hokjes en regeltjes van de systeemwereld. Voorbeelden zijn: mensen die formeel een traject richting werk moeten volgen maar die door persoonlijke omstandigheden en/of psychosociale problematiek (nog) niet klaar zijn voor een dergelijk traject; mensen die vanwege multiproblematiek langer nodig hebben dan één jaar om voldoende zelfredzaam te worden. Sommige vrouwen worden daarom langer dan één jaar ondersteund.

Kernpartner Menss

Feniks is kernpartner in het Tilburgse samenwerkingsverband Menss. Deelnemers van Menss zijn Tilburgers in een kwetsbare positie en meestal met vragen op meerdere leefgebieden. Veel van de deelnemers kampen met (een combinatie van) fysieke klachten, psychische problemen, eenzaamheid, een gemis aan zingeving, taalachterstand, beperkt ontwikkelde basisvaardigheden, een laag zelfbeeld, armoede, schulden, opvoedingsproblemen, enzovoorts.

De Menss-deelnemers die bij Feniks komen zijn vrouwen, waarvan zeker de helft bi-cultureel met een migratieachtergrond. Veel van hen zijn alleenstaande moeders en praktisch opgeleid. Daarnaast hebben ze vaak te maken gehad met huiselijk geweld en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Over het algemeen hebben onze deelneemsters een beperkt sociaal netwerk en een grote afstand tot de arbeidsmarkt en samenleving. Omdat mensen door Menss weer meedoen met de samenleving, hun sociale netwerk uitbreiden en allerlei vaardigheden leren, (her)vinden zij hun eigen kracht (empowerment), ervaren zij meer zelfregie en zingeving. Dit draagt bij aan de algehele kwaliteit van leven en noemen we ‘positieve gezondheid’. Bij deze positieve benadering ligt de nadruk op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

Doelgroep Feniks

Vrouwen:

  • Alleenstaand met of zonder kinderen, die willen of moeten participeren
  • Nug en Ukg
  • Gedeeltelijk en/of volledig arbeidsgeschikt
  • Veelal ongeschoold of praktisch opgeleid
  • Geen (recente) werkervaring
  • Vanwege persoonlijke problemen* op verschillende levensterreinen is extra ondersteuning nodig om actief te worden in de maatschappij
 

*Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met betrekking tot huisvesting, werk, inkomen of gezondheid. Sommige vrouwen hebben relationele problemen en leven in een sociaal isolement. Andere vrouwen hebben wel sociale contacten, maar beheersen bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende om hun positie in de maatschappij te verbeteren.

Lees hier aan aantal casussen uit onze praktijk.